Statuter

Augustpriset har instiftats för att uppmärksamma och årligen belöna de bästa nyutkomna böckerna, på svenska språket, i kategorierna barn- och ungdomsböcker, skönlitteratur och fackböcker.

Anmälan av böcker

Alla svenska bokförlag får anmäla böcker till Augustpriset. Av anmälan skall framgå i vilken kategori anmäld titel skall tävla samt namnen på samtliga upphovsmän.

Boken skall vara skriven på svenska språket. Vidare skall boken vara en originalutgåva, oavsett format, det vill säga innehållet får inte tidigare ha varit publicerat i bokform. Titeln skall vara utgiven under perioden oktober föregående år till oktober innevarande år. Exakta datum fastställs varje år av Förläggareföreningens styrelse. Böcker utkomna efter sista utgivningsdag deltar i nästa års Augustpristävling.

Böcker får sändas in i manuskript-/korrekturform tillsammans med, i förekommande fall, provtryck på bildmaterial i avvaktan på färdig bok. Samtliga anmälda böcker skall sändas in i färdigt skick så snart de föreligger.

Juryerna har rätt att efterfråga icke anmälda titlar.

Anmäld titel skall översändas i fem exemplar till Förläggareföreningens kansli. Samtidigt betalas anmälningsavgiften in.

Juryer och elektorer

Juryn, en per kategori, skall bestå av fem ledamöter varav en ordförande. Alla ledamöter utses av Svenska Förläggareföreningens styrelse. Vid utseende av ledamöter ska frågan om jäv beaktas.

Juryerna nominerar de sex bästa titlarna i varje kategori. De sex nominerade titlarna tillkännages på lämpligt sätt i mitten av oktober, varefter berörda förlag snarast skall skicka ett exemplar av boken till varje elektor i aktuell klass.

Vinnande bok i respektive kategori utses genom sluten omröstning i tre elektorsförsamlingar, en för varje kategori, med 21 elektorer i varje. Elektorerna utses bl.a. efter förslag från Svenska Bokhandlareföreningen och Svensk Biblioteksförening.

Elektorerna skall bestå av bokhandlare, bibliotekarier, litteraturkritiker och/eller personer som bedöms ha för uppdraget relevant kompetens. Den bok som får flest röster i respektive kategori tilldelas Augustpriset. Prissumman är 100 000 kronor. Prisutdelningen sker på Augustgalan i slutet av november.

Statuter antagna av Svenska Förläggareföreningens styrelse den 22 oktober 2009. Reviderade i januari 2013 och i mars 2014.